Studie avslöjar att GPT-4 klarar Turing-testet

Turingtestet är ett experiment som föreslogs av den brittiske matematikern och datorforskaren Alan Turing 1950. Testet är utformat för att avgöra om en maskin kan uppvisa intelligent beteende som är omöjligt att skilja från en människa.

  • Syfte: Att avgöra om en maskin kan uppvisa intelligent beteende som liknar en människas.
  • Metod: En domare kommunicerar med både en människa och en maskin via textmeddelanden.
  • Bedömning: Om domaren inte kan skilja på maskinen och människan, har maskinen klarat testet.
  • Betydelse: Testet används för att utvärdera artificiell intelligens.

En studie publicerad på pre-print servern arXiv den 9 maj har avslöjat att GPT-4, den senaste versionen av artificiell intelligens som driver ChatGPT, har klarat Turingtestet 54 procent av tiden. Detta innebär att deltagarna i studien inte kunde skilja mellan svar från en människa och svar från GPT-4 mer än hälften av gångerna. Denna bedrift markerar ett betydande framsteg inom AI-teknologi, då det är första gången en maskin anses ha passerat Turingtestet, ett test som utvecklades av datavetaren Alan Turing 1950 för att avgöra om en maskins intelligens kan vara otydlig från en människas.

Studien involverade 500 personer som fick prata med fyra olika respondenter under fem minuter vardera – en människa, ELIZA (ett AI-program från 1960-talet), GPT-3.5 och GPT-4. Efter varje konversation skulle deltagarna avgöra om de trodde att de hade pratat med en människa eller en AI. Resultaten visade att GPT-4 bedömdes vara mänsklig 54 procent av tiden, jämfört med 50 procent för GPT-3.5, 22 procent för ELIZA och 67 procent för den faktiska människan.

Detta resultat har väckt oro för AI:s förmåga att efterlikna mänskligt beteende och kommunikation, vilket kan leda till etiska frågor och potentiella risker. Forskare pekar också på att Turingtestet kanske är för begränsat i sin nuvarande form, eftersom det fokuserar på yttre likheter snarare än djupare aspekter av mänsklig intelligens och interaktion. Dessutom diskuteras det hur AI-system som kan misstas för människor kan få ”vidspridda sociala och ekonomiska konsekvenser”.

Framstegen inom AI-teknologi, som exemplifieras av GPT-4:s prestation, understryker behovet av fortsatt forskning och etiska överväganden kring användningen av sådana teknologier. Det är viktigt att samhället förbereder sig på de möjligheter och utmaningar som dessa framsteg medför, inklusive hur vi interagerar med och litar på AI-system i framtiden.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *