Sam Altmam hintar och hyper upp kommande ChatGPT-5

OpenAI webbsida

GPT-4: En kraftfull men ofullständig AI-modell Enligt Sam Altman, VD för OpenAI, är GPT-4 en kraftfull AI-modell som kan vara användbar i vissa situationer. Men han varnar också för att den är ofullständig och kan generera felaktig information.

GPT-5 Hype: Genom att kalla GPT-4 för ”dum” antyder Altman att framtida versioner av AI-modeller kommer att vara betydligt mer avancerade och kapabla.

Sam Altman, VD för OpenAI, har i en intervju vid Stanford University uttryckt att GPT-4 är den ”dummaste modellen” som någon någonsin kommer att behöva använda igen. Detta kommer som en överraskelse eftersom GPT-4 var en betydande framsteg inom AI-utvecklingen vid den tidpunkten det släpptes. Altman menar att även om GPT-4 var en stor framsteg vid sin tid, kommer framtida AI-modeller att överträffa den i förmåga och användbarhet.

Altman har också uttryckt en önskan om hur han vill att människor ska tänka på AI. Han vill att AI ska ses som mer än bara en chattbot som kan hjälpa till med frågor. Istället föreslår han att AI ska kunna utföra saker i världen, inte bara vara en smart chattbot som hjälper människor med deras frågor.

OpenAI står inför hård konkurrens från nya AI-modeller från företag som Meta, Anthropic och Google. Det förväntas att OpenAI kommer att lansera en avancerad GPT-5-modell detta år. Altman har bekräftat att det är under utveckling men har inte gett några ledtrådar om när den kommer att vara tillgänglig för användare.

Sammanfattningsvis, Altman ser fram emot en framtid där AI-modeller blir ännu mer avancerade och användbara än vad GPT-4 var. Han har en vision om hur AI ska utvecklas och användas, och han är engagerad i att se till att OpenAI fortsätter att leda inom AI-utvecklingen.

Se hela inervjun angående GPT-4 och GPT-5

Vad säger andra forskare och experter om GPT-4 och dess prestanda?

Enligt flera forsknings- och expertkällor har GPT-4 visat sig ha imponerande prestanda i olika områden, men det finns också specifika områden där den underpresterar jämfört med mänskliga experter. En studie visade att GPT-4 hade en gynnsam prestanda jämfört med kvalificerade ögonläkare i vissa kliniska situationer 46. Däremot visade en annan forskningsrapport att GPT-4 underpresterade jämfört med experter när det gäller att upptäcka föroreningar i intravenösa vätskor.

Det finns också diskussioner kring GPT-4:s förmåga att hantera avancerade uppgifter, såsom akademiska examensprov. En studie visade att GPT-4 klarade ett avancerat virusologiprov relativt bra och fick 91,0% rätt på frågor som krävde tolkning av diagram. Å andra sidan har det påpekats att det finns osäkerhet kring hur väl GPT-4:s prestanda kan mätas och jämföras med mänskliga standarder.

Dessa resultat visar att GPT-4 har visat sig vara kapabel inom vissa områden, men att det fortfarande finns utmaningar och begränsningar att överväga när man bedömer dess prestanda och användbarhet jämfört med mänskliga experter.

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *