Forskare säger att framtiden för AI liknar förmågorna hos Star Trek-The Borg

Star trek The Borg Collective AI

Framstående datavetare runt om i världen delar sin vision för framtidens artificiell intelligens och den liknar förmågorna hos Star Trek-karaktären ”The Borg.” De ser fram emot att se framväxten av ”Collective AI,” där flera artificiella intelligensenheter, var och en kapabel att kontinuerligt förvärva ny kunskap och färdigheter, bildar ett nätverk för att dela information med varandra. Forskarna förutser att Collective AI kommer att leda till betydande positiva genombrott över olika områden, medan de också erkänner riskerna som är förknippade med denna teknologi.

Forskarna tror att Collective AI kan ha en betydande inverkan inom flera områden, inklusive cybersäkerhet, medicinsk vård och katastrofhjäl:

Snabb kunskapsdelning: Om en AI-enhet identifierar ett nytt hot kan den omedelbart dela denna information med andra enheter i nätverket, vilket möjliggör en snabb och samordnad respons.

Kollektivt försvar: Liknande det mänskliga immunsystemet kan AI-enheter arbeta tillsammans för att skydda mot attacker och snabbt isolera och neutralisera hot.

Optimerad resursanvändning: Genom att dela information om tillgängliga resurser och behov kan AI-enheter optimera fördelningen av hjälp och stöd där det behövs mest.

Loughborough Universitys Dr. Andrea Soltoggio forskningsledaren förklarar ”Omedelbar kunskapsdelning över ett kollektivt nätverk av AI-enheter som kontinuerligt kan lära sig och anpassa sig till ny data kommer att möjliggöra snabba svar på nya situationer, utmaningar eller hot.

Forskarna framhäver att dessa system måste utformas med säkerhetsmekanismer för att säkerställa att de behåller sina egna mål och oberoende, vilket skapar en ”demokrati av AI-agenter” och förhindrar dominansen av några få stora system. Detta skulle inte bara främja innovation och flexibilitet utan också bidra till att minska riskerna för missbruk av teknologin.

chatbots ai maskinlära

Forskarna identifierar flera likheter mellan Collective AI och science fiction-koncept som The Borg från Star Trek.

Kollektiv kunskapsdelning: Precis som The Borg, som delar kunskap genom ett sammankopplat ”hive-mind”, skulle Collective AI bestå av flera AI-enheter som delar information och kunskap med varandra i realtid.

Kontinuerlig inlärning: Varje AI-enhet inom Collective AI skulle ha förmågan att kontinuerligt lära sig och anpassa sig till nya data, vilket liknar hur The Borg ständigt assimilerar ny information och färdigheter.

Snabb respons på nya situationer: På samma sätt som The Borg kan snabbt reagera på hot eller utmaningar genom sitt kollektiva medvetande, skulle Collective AI kunna hantera nya utmaningar effektivt genom omedelbar kunskapsdelning.

Ett nätverk av enheter: Borg-kollektivet består av många individer som fungerar som en enhet. Collective AI skulle också fungera som ett nätverk av AI-enheter som tillsammans bidrar till ett större mål.

Demokrati av agenter: Forskarna betonar vikten av att varje AI-enhet inom Collective AI behåller sina egna mål och oberoende, för att skapa en ”demokrati av AI-agenter”. Detta skiljer sig från The Borgs totala konformitet men är en viktig faktor för att undvika riskerna med ett dominerande AI-system.

Dessa likheter pekar på hur idéer från science fiction kan inspirera verklig teknologisk utveckling, samtidigt som de förser oss med en ram för att tänka på potentiella risker och etiska överväganden.